چه زماني واجب است غسل جنابت را انجام داد؟ چه زماني انجام غسل جنابت واجب است؟

چه زماني واجب است غسل جنابت را انجام داد؟ چه زماني انجام غسل جنابت واجب است؟

هنگامي که مکلف مي‏خواهد عباداتي را که شرط آنها طهارت است مانند نماز و روزه، انجام دهد.