آيا غسل جنابت يا حيض يا جمعه، شخص را از وضو بي نياز مي‏کند؟

آيا غسل جنابت يا حيض يا جمعه، شخص را از وضو بي نياز مي‏کند؟

بله، اين غسلها وغير اينها، از غسلهاي واجب ومستحب، شخص را از وضو بي نياز مي‏کند.