بعد از غسل، احساس کردم مقداري مني از من خارج شده است، آيا بايد غسل را دوباره انجام دهم؟

بعد از غسل، احساس کردم مقداري مني از من خارج شده است، آيا بايد غسل را دوباره انجام دهم؟

اگر علم داريد که آنچه خارج شده مني است بايد غسل را دوباره انجام دهيد. همچنين اگر شک داريد، در حالي که بعد از انزال، ادرار نکرده‏ايد بايد دوباره غسل انجام دهيد.