آيا جايز

آيا جايز است که زير دوش حمام، غسل کنيم به نحوي که آب يک مرتبه بر همه اجزاء بدن جاري شود سپس دست را به قصد غسل بر سرو گردن، سپس طرف راست وسپس طرف چپ بکشيم؟

جايز است. و رعايت ترتيب بين طرف راست وچپ بدن واجب نيست؛ همچنين واجب نيست بر اجزاء بدن دست بکشيم؛ بلکه جاري شدن آب بر بدن در تحقق غسل واجب، کافيست.