آيا واجب است بيشتر از يک مرتبه آب بر سر و بدن بريزيم تا مطمئن شويم آب به بدن رسيده است؟

آيا واجب است بيشتر از يک مرتبه آب بر سر و بدن بريزيم تا مطمئن شويم آب به بدن رسيده است؟

ريختن يک مرتبه، آب کافيست. و مهم اين است که آب به همه جاي سروگردن وبدن برسد. تکرار ريختن آب، ضرري به صحت غسل نمي‏رساند؛ البته از جهت اسراف، حرام است.