زني بدون رعايت ترتيب، غسل مي‏کرده است يعني نيت غسل ‏کرده وحمام رفته است. حکم نماز، روزه و حج او چيست؟

زني بدون رعايت ترتيب، غسل مي‏کرده است يعني نيت غسل ‏کرده وحمام رفته است. حکم نماز، روزه و حج او چيست؟

در اين فرض، اگر همه بدن اوشسته شده باشد، غسلش صحيح است. حتي اگر از روي نا آگاهي، ترتيب را رعايت نکرده باشد. و لازم نيست نمازش را دوباره بجا آورد و درهر حال لازم نيست روزه و حج را دوباره بجا آورد؛ بلکه اگر خطا در حج صورت گرفته باشد، فقط براي اعمالي که شرط طهارت دارند مانند طواف، بايد نايب بگيرد.