آيا ترتيب در غسل واجب، لازم است؟

آيا ترتيب در غسل واجب، لازم است؟

ترتيب بين سر و گردن وبقيه بدن واجب است. و احتياط مستحب در بقيه بدن، مقدم کردن غسل طرف راست بدن بر طرف چپ است.