پيش از اين به خاطر عدم آگاهی دست چپم را قبل از دست راستم مي‎شستم، آيا واجب است نمازهاي سالهاي قبل را قضا کنم يا نه؟

پيش از اين به خاطر عدم آگاهی دست چپم را قبل از دست راستم مي‎شستم، آيا واجب است نمازهاي سالهاي قبل را قضا کنم يا نه؟

در وضو، بايد شستن دست راست قبل از چپ باشد، و اگر مکلف به‎طور عمدي بر عکس انجام دهد، وضو باطل است، ولي چون شما حکم آن‎را نمي‎دانستيد قضاي نمازهاي گذشته واجب نيست.