حکم کسي ک

حکم کسي که بخاطر جهل [عدم آگاهي] به حکم، شستن دست‏ها و مسح سر و پاها را وارونه، يعني مثلاً دست را از پايين به بالا بشويد، چيست؟ آيا بايد نماز را قضا کند؟

مشهور اين است که اگر اين طور باشد وضو باطل است، چرا که شرط است که شستن دست‏ها از بالا به پائين باشد، ولي مادامي که اين عمل بخاطر عدم آگاهي نسبت به حکم بوده است، نماز‏هاي پيشين صحيح است. همچنين انجام دادن وارونة مسح سرو پاها به عمد هم، وضو را باطل نمي‏کند.