من در وضو، زياد شک مي‏کنم، آيا واجب است هر زمان که شک کردم وضو را اعاده کنم؟

من در وضو، زياد شک مي‏کنم، آيا واجب است هر زمان که شک کردم وضو را اعاده کنم؟

بايد بنا را بر صحت بگذاري و به شک اعتنايي نکني و به همان يک‎بار وضو اکتفا کني، و نماز را هم به صورت طبيعي بخواني، بدون اينکه عبارات را تکرار کني و آن‎را طولاني کني چنان‎که اهل شرع، وضو مي‏گيرند و نماز مي‏خوانند، با علم به اين نکته که شکستن نماز در حين نماز و با شک در وضو جايز نيست، چرا که شرع در اين مورد، حکم بر صحت وضو و نماز کرده است.