اگر در خروج بول شک کنيم، لازم است وضو را اعاده کنيم؟

اگر در خروج بول شک کنيم، لازم است وضو را اعاده کنيم؟

با شک در بطلان وضو، بنا را بر طهارت و پاکي مي‏گذاريم و اعادة وضو واجب نيست. بله، اگر بعد از ادرار رطوبتي شبيه بول [ادرار] خارج شود و استبراء صورت نگرفته باشد، اين رطوبت، بول به حساب مي‏آيد و بايد مکلف آن‎را تطهير کرده و وضو را اعاده کند.