حکم وضوي کسي که بعد از مسح سر يا

حکم وضوي کسي که بعد از مسح سر يا قبل از آن، دست هايش را به‎طور عمدي به هم مي‏کشد، [روي هم قرار مي‏دهد]، در حالي که معتقد است که اين کار اشکالي ندارد، سپس مسح پا مي‏کند، چيست؟

نمازش صحيح است اگرچه احتياط مستحب است اين کار را ترک کند.