من دچار ديسک کمر شدم و عمل جراحي ا

من دچار ديسک کمر شدم و عمل جراحي انجام دادم و مدتي مسح پا را انجام نمي دادم، پس از مدتي ديگر پايم را روي صندلي مي‏گذاشتم و مسح مي‏کردم، که موجب افزايش دردم شد لذا دکتر مرا از اين کار منع کرد و بعد از آن ايستاده پاي خود را مسح مي‏کردم، بدين صورت که ايستاده با اشاره از بالا مسح مي‏کردم، حال حکم وضو و نمازهاي سابقم چيست؟

بايد در مسح پاها از يک نفر کمک مي‏گرفتي، طوري که او با دست خودش رطوبتي را از دستت مي‏گرفت و پايت را مسح مي‏کرد، و در صورت نبودن کسي بايد تيمم مي‏کردي و چون تو هيچ يک از اين دو کار را انجام نداده‏اي، لذا بايد بعد از اينکه شفا يافتي نمازهايي را که خوانده اي دوباره قضا کني. ولي واجب نيست که همه آنها را فوراً و يک دفعه انجام دهي، بلکه به تدريج بجا آوري، آن هم در آينده و هرگاه خواستي، ولي بايد دوره قاعدگي در هر ماه را در نظر بگيري.