فارغ شدن و اتمامي که بعد از آن به شک اعتنا نمي‏شود، کدام است؟

فارغ شدن و اتمامي که بعد از آن به شک اعتنا نمي‏شود، کدام است؟

زمان تحقق فراغ [اتمام]، از زمان پايان عمل است، وزماني قطعي مي شود که مکلف به انجام عمل ديگري پس از آن بپردازد.