من پاهايم را دوبار مسح مي‏کشيدم يا به اين دليل که رطوبت کافي نبود يا بخاطر شک در صحت مسح، و اين کارم از روي جهل بود، حکم نمازهاي سابقم چيست؟

من پاهايم را دوبار مسح مي‏کشيدم يا به اين دليل که رطوبت کافي نبود يا بخاطر شک در صحت مسح، و اين کارم از روي جهل بود، حکم نمازهاي سابقم چيست؟

وضو، با دو بار مسح کشيدن باطل نمي‏شود و نمازهاي سابق هم صحيح است.