آيا دست کشيدن بر روي آيات قرآن و لفظ جلاله [الله] که به زباني غير از عربي نوشته شده باشد، بدون وضو جايز است؟

آيا دست کشيدن بر روي آيات قرآن و لفظ جلاله [الله] که به زباني غير از عربي نوشته شده باشد، بدون وضو جايز است؟

در مورد آيات، اگر به زبان عربي نباشد، دست کشيدن روي آن براي شخص محدث حرام نيست. پس، لفظ جلاله و اسامي و صفات الهي نيز بر محدث، چه اصغر و چه اکبر، حرام نيست، مگر زمانيکه جزئي از آية کريمه باشد و به عربي نوشته شده باشد، که در اين صورت حرام است.