حکم لمس کردن اسم جلاله زماني که بر روي صفحه نوري مثل صفحه موبايل و امثال آن نوشته شده باشد، چيست؟

حکم لمس کردن اسم جلاله زماني که بر روي صفحه نوري مثل صفحه موبايل و امثال آن نوشته شده باشد، چيست؟

در حقيقت اينجا لمس مستقيم حروف صورت نمي‏گيرد، با توجه به اينکه لمس نام جلاله، زماني بر محدث حرام است که جزئي از آيه کريمه قرآن باشد.