در نوشتن نام جلاله اين گونه اصطلاح شده است که آن‎را به شکل (ال...) مي‏نويسند، حکم لمس کردن آن کلمه توسط کسي که وضو ندارد چيست؟

در نوشتن نام جلاله اين گونه اصطلاح شده است که آن‎را به شکل (ال...) مي‏نويسند، حکم لمس کردن آن کلمه توسط کسي که وضو ندارد چيست؟

لمس اسم صريح خداوند جايز است، چه رسد به رمز و اشارة آن، مگر اينکه جزئي از آيه قرآن باشد.