آيا احکام لمس لفظ جلاله خداوند که در زبان عربي موجود است، در زبانهاي ديگر مثل انگليسي و فرانسه نيز جاري است؟

آيا احکام لمس لفظ جلاله خداوند که در زبان عربي موجود است، در زبانهاي ديگر مثل انگليسي و فرانسه نيز جاري است؟

لمس لفظ جلاله خداوند حرام نيست مگر اينکه جزئي از آيه قرآن و به زبان عربي باشد.