آيا خال کوبي با نام جلاله، جايز است؟

آيا خال کوبي با نام جلاله، جايز است؟

جايز است، خواه اين لفظ به صورت مجزا يا در ضمن آيه قرآن باشد، نوشتن بر روي جسم، لمس آن به حساب نمي‏آيد که حرام باشد، اگر جزئي از آيه قرآن باشد.