من پانزده ساله ام و تصمیم دارم در سال آینده با هزینة پدرم به حج مشرف شوم، آیا این کار جایز است؛ با توجه به اینکه بنده از مقلدین شما هستم؟

من پانزده ساله ام و تصمیم دارم در سال آینده با هزینة پدرم به حج مشرف شوم، آیا این کار جایز است؛ با توجه به اینکه بنده از مقلدین شما هستم؟

بلی، جایز و حتی واجب است و از حجة الاسلام شما هم مجزی است. خداوند آنها را جزای خیر دهد.