آیا برای کسی که نذر خاصی بر عهده اش قرار گرفته است جایز است که پیش از وفای به نذر، حج به‎جا آورد؟

آیا برای کسی که نذر خاصی بر عهده اش قرار گرفته است جایز است که پیش از وفای به نذر، حج به‎جا آورد؟

اگر وفای به نذر با ادای حج در تعارض نباشد بر او واجب است که نذر و حج را آن گونه که شرع در هر دو مورد تکلیف کرده است، به‎جا آورد. اما اگر ادای حج با انجام دادن نذر در تعارض باشد، به عنوان مثال نذر کرده است برای زیارت امام رضا (ع) در روز عرفه، در ایران باشد و به طور اتفاقی در همان سال برای حج مستطیع گردد، در چنین موردی واجب است که او حج را بر زیارت مقدم دارد.