حکم جبيره چيست و کيفيت وضوي آن چگونه است؟

حکم جبيره چيست و کيفيت وضوي آن چگونه است؟

حکم جبيره به زخم، شکستگي و دمل چرکين اختصاص دارد. اگر در وضو گرفتن، برداشتن جبيره براي شستن محل آن يا رساندن آب به زير آن امکان نداشته باشد، حکم آن مسح کردن با دست مرطوب بر روي جبيره است.