شستن عضو شکسته‏اي که آب براي آن ضرر دارد، در وضو چگونه است؟

شستن عضو شکسته‏اي که آب براي آن ضرر دارد، در وضو چگونه است؟

بايد اطراف آن‎را شست، احتياط مستحب اين است که تکه پارچه‏اي گذاشته و روي آن‎را مسح کنيم.