حکم وضوگرفتن و غسل در صورتي که زخمي خونريزي مي‏کند، چيست؟

حکم وضوگرفتن و غسل در صورتي که زخمي خونريزي مي‏کند، چيست؟

اگر زخم در اعضاي وضو باشد و مکلف مي‎داند که خونريزي در بين وقت قطع مي‏شود به گونه‏اي که وقت، براي طهارت و نماز باقي مي‏ماند، بايد منتظر بماند تا خون قطع شود وگرنه بايد وضوي جبيره بگيرد؛ بدين صورت که پارچه‏اي تميز يا چيز ديگري بر زخم بگذارد و بر آن مسح کند و حکم غسل هم همينطور است.