از من، باد زيادي خارج مي‏شود و از اين مسئله رنج مي‏برم، آيا هر وقت که اين امر را احساس کردم بايد نماز را اعاده کنم؟

از من، باد زيادي خارج مي‏شود و از اين مسئله رنج مي‏برم، آيا هر وقت که اين امر را احساس کردم بايد نماز را اعاده کنم؟

اگر در طول وقت معين نماز، يعني بين زوال خورشيد و غروب آن در نماز ظهر و عصر، وقتي هست که بدون اينکه باد خارج شود مي‏تواني طهارت کرده و نماز بخواني، بايد منتظر بماني تا آن وقت فرا رسد و اقدام به طهارت کرده و نمازبخواني، اگر چه در آخر وقت باشد، اما اگر اين طور نبود هر وقت که بخواهي مي‏تواني نماز خوانده وعليرغم خروج باد هنگام وضو و نماز، عمل شما صحيح است.