از باد شکم رنج مي‏برم و هميشه شک مي‏کنم از من باد خارج شده يا نه، آيا هر زمان که به خروج باد شک کردم بايد نماز و وضو را اعاده کنم؟

از باد شکم رنج مي‏برم و هميشه شک مي‏کنم از من باد خارج شده يا نه، آيا هر زمان که به خروج باد شک کردم بايد نماز و وضو را اعاده کنم؟

شک در مورد اتفاق افتادن حدث، به معني عدم آن است، همچنان‎که اگر مکلف در اين مورد زياد شک کند، به اين شک اعتنا نمي‏شود.