من در مضمضه و استنشاق، زياد شک مي‏کنم، آيا واجب است که آنها را انجام بدهم؟

من در مضمضه و استنشاق، زياد شک مي‏کنم، آيا واجب است که آنها را انجام بدهم؟

انجام دادن آنها بر تو واجب نيست، اين عمل مستحب است.