آيا واجب است در وضو داخل بيني شسته شود؟

آيا واجب است در وضو داخل بيني شسته شود؟

واجب نيست. بلکه مستحب است شسته شود که به آن «استنشاق» مي‎گويند.