چرا در وضو زن ساعد خود را از طرف داخل مي‏شويد ولي مرد از خارج شروع مي‏کند؟

چرا در وضو زن ساعد خود را از طرف داخل مي‏شويد ولي مرد از خارج شروع مي‏کند؟

اين عمل مستحبي است و دليل آن‎را نمي‏دانيم.