آيا هنگامي که در اثر تحريک جنسي مايعي از انسان خارج مي‏شود، واجب است غسل جنابت کند؟

آيا هنگامي که در اثر تحريک جنسي مايعي از انسان خارج مي‏شود، واجب است غسل جنابت کند؟

آنچه که غسل جنابت را واجب مي‏کند خارج شدن مني است و علامت آن خارج شدن مايع با جهش و شهوت است و بدن سست مي‏شود، اما ترشحات ديگر که هنگام تحريک جنسي خارج مي‏شود، مثل مذي يا ودي که بعد از بول کردن خارج مي‏شود، پاک است و هر وقت از بدن حارج شد موجب غسل نمي‏شود و نياز به وضو هم ندارد.