آيا کسي که شراب مي‏خورد، براي خواندن نماز بايد غسل کند؟

آيا کسي که شراب مي‏خورد، براي خواندن نماز بايد غسل کند؟

غسل، براي اين کار واجب نيست، بلکه واجب است توبه و استغفار کند. بله، مستحب است براي توبه کردن از هر گناه غسل کند.