آيا کشتن مارمولک باعث واجب شدن غسل مي‏شود و آيا مارمولک نجس است؟

آيا کشتن مارمولک باعث واجب شدن غسل مي‏شود و آيا مارمولک نجس است؟

غسل واجب نمي‏شود و نجس هم نيست.