غسل جنابت چيست و کيفيت آن چگونه است؟

غسل جنابت چيست و کيفيت آن چگونه است؟

جنابت در مرد، با خروج مني از او، يا داخل شدن سر آلت وي در فرج زن، حاصل مي‏شود، همچنين بنا بر احتياط واجب، دخول در مقعد زن (دبر زن) غسل جنابت را واجب مي‏سازد. غسل جنابت در زن با تحقق دخول، واجب مي‏گردد؛ غسل بر زن واجب نيست، مگر زماني که دخول در فرج صورت گيرد يا در مقعد [دبر] بنا بر احتياط واجب، زيرا چنان‎که براي متخصصان اثبات شده است، زن داراي مني نيست و تمام ترشحاتي که از او خارج مي‏شود، بر پاک بودنشان، حکم مي‏شود.

جنابت همچنين با داخل کردن آلت مردانه در مقعد مرد يا در فرج چارپا، يا دبر آن، بنابر احتياط واجب حاصل مي‏گردد، با وجودي که اين عمل بر مکلف حرام است. اما غسل جنابت، به کيفيت زير بايد انجام گردد: عين نجاست از عورت و اطراف آن برطرف شده و موضع آن با آب پاک گردد؛ سپس اين‏گونه نيت مي‏کنيم: غسل جنابت مي‏کنم قربت الي الله. سپس سر و گردن و بعد سائر قسمت‏هاي بدن را مي‏شوييم. پس از غسل، مي‏توان بدون وضو، نماز خواند.