چه موقع غسل جنابت بر زن واجب مي‏شود؟

چه موقع غسل جنابت بر زن واجب مي‏شود؟

جنابت براي زن تحقق نمي‏يابد و غسل بر او واجب نمي‏شود، مگر در اثر مقاربت و آميزشي که دخول مقدار سرآلت در فرج، تحقق يابد، حتي اگر جهيدن و خروج مني، صورت نگيرد، زيرا براي متخصصان ثابت شده است، که زن داراي مني نيست و ترشحاتي که از فرج زن خارج مي‏شود، پاک است و موجب غسل نمي‏شود و وضو را هم باطل نمي‏کند؛ بجز بول و خون.