حکم ترشحات که از مرد خارج مي‏شود چيست؟

حکم ترشحات که از مرد خارج مي‏شود چيست؟

ترشحاتي که از مرد خارج مي‏شود دو نوع است: يک نوع بدون رنگ است که مذي يا ودي و يا وذي ناميده مي‏شود که پاک است و وضو را باطل نمي‏کند و نياز به غسل هم ندارد. و نوع ديگر مني است که مايعي غليظ است و رنگ آن سفيد يا خاکي رنگ است که نجس است و با خارج شدن آن، غسل واجب مي‏شود.