اگر بعد از غسل جنابت، مني که مرد داخل رحم زن ريخته، خارج شود، آيا واجب است که زن دوباره غسل کند؟

اگر بعد از غسل جنابت، مني که مرد داخل رحم زن ريخته، خارج شود، آيا واجب است که زن دوباره غسل کند؟

اعادة غسل بر او واجب نيست، بلکه بايد آن موضع را تطهير کند.