اگر در اجماع از کاندوم استفاده شود، آيا غسل جنابت واجب مي‏شود؟

اگر در اجماع از کاندوم استفاده شود، آيا غسل جنابت واجب مي‏شود؟

غسل جنابت برهر دو طرف واجب مي‏شود.