اگر مرد در دخول حشفه «سرآلت» در فرج زن شک کند، آيا بنا بر تحقق دخول گذاشته مي‏شود و غسل بر آنها واجب مي‏شود يا نه؟

اگر مرد در دخول حشفه «سرآلت» در فرج زن شک کند، آيا بنا بر تحقق دخول گذاشته مي‏شود و غسل بر آنها واجب مي‏شود يا نه؟

مکلف به اين شک نبايد اعتنا کند و بنا را بر عدم دخول بگذارد و غسل بر او واجب نيست.