اگر بدون دخول با نامزدم آميزش‏کنم، با علم به اينکه مي‏دانم هنوز باکره‏ام، آيا غسل بر من واجب مي‏شود؟

اگر بدون دخول با نامزدم آميزش‏کنم، با علم به اينکه مي‏دانم هنوز باکره‏ام، آيا غسل بر من واجب مي‏شود؟

اگر سر آلت داخل شود، جنابت تحقق يافته است، هر چند پردة بکارت پاره نشود، اما بدون اين مقدار، غسل واجب نمي‏شود.