آيا بازي کردن با اعضاي تناسلي همسر بدون اينکه دخول يا انزال صورت گيرد، موجب غسل زن و شوهر مي‏شود؟

آيا بازي کردن با اعضاي تناسلي همسر بدون اينکه دخول يا انزال صورت گيرد، موجب غسل زن و شوهر مي‏شود؟

اين کار، موجب غسل نمي‏شود.