اگر مرد بدون دخول، مني خود را داخل فرج همسر باکره خود ريزد، آيا غسل جنابت بر زن واجب مي‏شود و آيا بايد زمان طلاق، تمام مهر او را بپردازد؟

اگر مرد بدون دخول، مني خود را داخل فرج همسر باکره خود ريزد، آيا غسل جنابت بر زن واجب مي‏شود و آيا بايد زمان طلاق، تمام مهر او را بپردازد؟

دراين مورد غسل واجب نمي‏شود و تمام مهر پرداخت نمي‏شود، مگر زماني که معلوم شود او باردار است و با وضع حمل بکارت او هم برداشته خواهد شد.