آيا با داخل کردن آلت مرد در دهان همسرش غسل بر آنها واجب مي‏شود؟

آيا با داخل کردن آلت مرد در دهان همسرش غسل بر آنها واجب مي‏شود؟

با اين کار، غسل جنابت بر زن واجب نمي‏شود، ولي براي مرد اگر اين کار منجر به انزال مني گردد، غسل واجب مي‏گردد.