آيا با ريختن مني مرد از طريق فرايند تلقيح مصنوعي در رحم زن، بر زن غسل واجب مي‏شود؟ وآيا اين کار روزه را باطل مي‏کند؟

آيا با ريختن مني مرد از طريق فرايند تلقيح مصنوعي در رحم زن، بر زن غسل واجب مي‏شود؟ وآيا اين کار روزه را باطل مي‏کند؟

براي اين کار، غسل واجب نمي‏شود و تاثيري بر صحت روزه ندارد.