در فرايند لقاح خارج از رحم، تخمکهائي

در فرايند لقاح خارج از رحم، تخمکهائي از زن گرفته مي‏شود و مايع مني مرد، با آن تلقيح مي‏شود، سپس آن‎را به رحم زن بر مي‎گردانند، آيا بعد از برگرداندن، غسل جنابت بر زن واجب مي‏شود؟

با اين کار غسل جنابت، بر زن واجب نمي‏شود.