آيا معاينة زنان، موجب غسل جنابت مي‏شود؟

آيا معاينة زنان، موجب غسل جنابت مي‏شود؟

اين کار، جنابت به‏حساب نمي‏آيد و نياز به غسل هم ندارد.