مايعي را روي لباسم پيدا مي‏کنم و نمي‏دانم که مني است يا مذي، آيا غسل بر من واجب مي‏شود؟

مايعي را روي لباسم پيدا مي‏کنم و نمي‏دانم که مني است يا مذي، آيا غسل بر من واجب مي‏شود؟

اگر در مني بودنش شک شود ويا نشانه‏هاي سه گانه را نداشته باشد يعني همراه بودنش با شهوت، جهش و سستي، مني نيست و پاک است ونياز به غسل و وضو هم، ندارد.