اگر کسي رطوبتي روي لباسش ديد و شک کرد که مني است يا نه، آيا واجب است غسل کند؟

اگر کسي رطوبتي روي لباسش ديد و شک کرد که مني است يا نه، آيا واجب است غسل کند؟

اگر شک داشته باشد و نشانه هاي جهش، سستي و شهوت را نداشته باشد، بنا را بر پاک بودن مي‏گذرايم و نيازي به غسل نيست.