اگر مردي اقدام به استمناء کند بدون اينکه مني از او خارج شود، آيا واجب است غسل کند؟

اگر مردي اقدام به استمناء کند بدون اينکه مني از او خارج شود، آيا واجب است غسل کند؟

اگر مني خارج نشود، جنب نيست و غسل هم واجب نيست.