آيا بوسيدن زن، موجب غسل و وضو مي‏شود؟

آيا بوسيدن زن، موجب غسل و وضو مي‏شود؟

صرف انجام اين کار، نه غسل واجب مي‏شود و نه وضو.